Közzétételi lista

Általános iskola

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az általános iskolába történő felvétel eljárási szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21- 23.§ tartalmazza.

Az iskolába történő felvételről a tankötelezettség keletkezésének szabályozása szerint kell eljárni. (Köznevelési törvény 45. §, 50-51.§)

Tanköteles gyermek felvétele

Tankötelessé vált gyermek esetében a zenei képességfelmérésen megfelelt gyermekeket vesszük fel.

Zenei képességfelmérés

- A zenei képességfelmérés olyan alkalmassági vizsga, amely szakmai szempontok szerint rangsorolja a jelentkező gyermekek teljesítményét.

- Az általános iskolába jelentkezők számára zenei képességfelmérést tartunk ritmika, hallás és önálló éneklés területén a beiratkozást megelőzően.

- A képességfelmérés célja, hogy feltárja a tanuló zenei adottságait, amelyek alapot adnak az emelt szintű követelmény teljesítéséhez.

- A zenei képességfelmérést az ének munkaközösség e feladatra felkért tagjai végzik.

- A felvételi elbírálás pontrendszer alapján történik.

Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élveznek:

- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,

- sajátos nevelési igényű tanuló,

Különleges helyzetű tanuló:

- testvére az intézmény tanulója,

- a 3. kerületből és az iskola lakókörnyezetéből jelentkező,

- szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,

- az intézménybe történő felvételi eljárás során előnyt élvez a baptista felekezetű családból érkező vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanuló.

Mindezen felül – alkalmasság alapján - fel lehet venni más budapesti kerületekben, illetve a környező településeken lakó gyerekeket.

További szabad férőhely és a jelentkezők pontszámegyenlősége esetén sorsolás dönt a tanulók felvételéről. A sorsolás szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.

A felvételi kérelem elbírálásáról az igazgató határozattal dönt, mely tartalmazza az indoklást, valamint a jogorvoslati lehetőséget.

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Felsőbb évfolyamra történő tanulói felvétel

Különbözeti vizsga

Az iskolánk a tanuló átvételét a helyi tantervében meghatározott évfolyamokon és tantárgyból (ének- zene) különbözeti vizsgához köti.

Ének-zene emelt szintű oktatási intézményből átjelentkező tanulóknak nem kell különbözeti vizsgát tenni.

Felsőbb évfolyamokra az ének-zenei különbözeti vizsga eredményének, valamint a tanuló előző tanulmányi eredményének illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek figyelembevételével veszünk át tanulót, ha a létszámhatárok megengedik.

Az átvételről az ének-zene tanárok véleményének kikérésével az igazgató dönt.

Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével – a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. Beiratkozás: 2011. évi CXC. törvény 50. § (7)

Általános iskolai oktatás keretében: 400 fő

Általános iskolai oktatás 1-4. osztály

Általános iskolai oktatás 5-8. osztály

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 16

Az egyes osztályokban a tanulói létszám: 28 fő/osztály

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Szorgalmi időszakban, hétköznap: 7.00-20.00

Jelentősebb rendezvények, események a 2016/2017-es tanévben

szeptember

1. Tanévnyitó ünnepély

30. Akadályverseny-alsó tagozat

26-30. Mese hete

29. Megemlékezés a zene világnapjáról

30. Népmese Napja

október

6. Aradi vértanúk emléknapja (akadályverseny)

7. Akadályverseny felső tagozat

21. Október 23-i ünnepély

november

2-4. Őszi szünet

6. Baptista Szeretetszolgálat-20 év (Aréna)

7. Reformáció napja

25. Adventi koszorúkészítés (családi délután), kézműves foglalkozás

28-29. Hálaadás Napja kiállítás

december

1- 21. Adventi készülődés

6. Mikulás ünnepély,

9. Mikulásfutás

   Luca nap vásár

Cipősdoboz akció szeptembertől folyamatosan

20. Házi koncert, osztálykarácsony

21-31. Téli szünet

január

6 – április 30. NETFIT mérés

20. Az első félév utolsó napja, a tanulók lezárása

23. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

27. Félévi értesítők kiosztása

február

23. Alsós farsang

24. Felsős farsang

24. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

március

14. Március 15-i ünnepély

24. Koncert a kisújszállási zeneiskolával

27-31. Leendő elsősök meghallgatása

április

9. Megemlékezés Andor Ilonáról

11. Költészet napja

13-18. tavaszi szünet

19. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

26. Kicsinyek hangversenye

27-28. Zenei felvételi

május

10. Madarak és fák napja, FIT nap (projektnap)

17. Idegen nyelv OH mérés 6.,8. évfolyamon

20. Iskolai koncert

24. Országos kompetenciamérés

június

2. Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

8 - 9. Felsős osztálykirándulás

6 -9. Erdei Iskola

11. Utolsó tanítási nap (művészeti tagozat)

13. Alsós helytörténeti verseny

14. Jutalomtúra

15. Utolsó tanítási nap, DÖK nap

21. Ballagás, bizonyítványosztás (művészeti is), tanévzáró ünnepély

Hagyományaink:

- Családi nap az iskoláért

- Akadályverseny

- Őszi túra

- Nyílt órák a belépő osztályokban (1., 3., 5.osztályokban)

- Nyílt napok, foglalkozások havi rendszerességgel óvodások számára

- Adventi ünnepkör (Luca napi vásár, Mikulás-kereső túra, Mikulás-kupa, dekorációs versenyek, kézműves foglalkozások, ünnepi előadás)

- Karácsonyi koncert, osztálykarácsony

- Farsang

- Iskolanap

- Erdei iskola, osztálykirándulások

- Képző és iparművészeti tanszakok kiállítása a tanév végén

- Túrák és táborok (sí, vízi, kerékpáros, természetbúvár, lovas, napközis)

- Tanulmányi versenyek, Ki mit tud?

- Helytörténeti vetélkedők

- ÖKO programok: őszi és tavaszi nagytakarítás, parkgondozás, szelektív hulladékgyűjtés

- Színházlátogatások

- Ünnepi műsorok nyugdíjasok számára illetve a partner óvodákban

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettsége

 

főiskola

egyetem

angol nyelv

2

1

földrajz

1

 

testnevelés

1

2

matematika

2

 

ének-zene

2

1

magyar

1

3

biológia

1

1

technika

1

 

vizuális kultúra

1

 

természetismeret

1

1

informatika

2

 

táncpedagógus

2

 

kémia

1

 

fizika

1

 

történelem

 

2

fejlesztő pedagógus

1

 

német nyelv

 

1

erkölcstan

1

 

általános iskolai tanító

14

 

karvezető

2

1

hittanoktató

 

 

közoktatási vezető

1

2

könyvtáros tanár

2

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Nevelő-oktató munkát segítők száma

Érettségi

3

Főiskola

 

A tanulók le -és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 2015/2016. tanév

 

Tantárgy

Alsó tagozat

Felső tagozat

Összesen

Tantervi követelményt nem teljesítette

 

1 tárgyból

0

0

0

2 tárgyból

0

1

1

3 vagy több tárgyból

0

0

0

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettese rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb, rendszeres foglalkozások működnek:

- napközi,

- tanulószoba,

- szakkörök,

- énekkar,

- diáksportköri foglalkozások,

- sportfoglalkozások,

- felzárkóztató foglalkozások,

- eredményes felkészítés,

- a hátrányos helyzetű tanulókkal történő foglalkozás

- tehetségfejlesztő, -gondozó foglalkozások,

- továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,

- alapfokú művészeti oktatás,

- ökotevékenység,

- diákönkormányzati foglalkozás,

- könyvtár,

- hitoktatás

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályzatai

A házi feladat segítséget nyújt a tanórán elsajátított tananyag elmélyítéséhez, a megértés ellenőrzéséhez. Mennyisége és minősége igazodik a tanulók előzetes ismereteihez és életkori képességeihez.

A házi feladat lehet: írásbeli feladatmegoldás, szóbeli feladatmegoldás, memoriter, egyéni gyűjtőmunka, projektmunka.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64- 75.§, továbbá a 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet tartalmazza.

Javítóvizsga rendelet - 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (7) bek.

Osztályozóvizsga - 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (2) bek.

Különbözeti vizsga - 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (5) bek.

Vizsgaidőszakok

A javító vizsga a tanév rendje szerint augusztus 15 – 31-e közötti időszakban kerül lebonyolításra, az iskola igazgatója által meghatározott időpontban.

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

A különbözeti vizsga a köznevelési rendszer egyik legnehezebben megoldható szakmai feladatához, az iskolaváltáshoz kapcsolódik. Az iskolánk a tanuló átvételét a helyi tantervében meghatározott évfolyamokon és tantárgyból (ének- zene) különbözeti vizsgához köti (kivétel, ha ének- zene emeltszintű oktatási intézményből érkezett). A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel. A különbözeti vizsga tantárgyának, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell határozatot hozni a tanuló ügyében.

Vizsgára való jelentkezés

A javítóvizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges.

Az osztályozó és különbözeti vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett kérvényben kérheti.

A kérvény beadásának határideje: augusztus 15., illetve december 15.

Az igazgató az engedélyezés után továbbítja a kérvényt az igazgatóhelyettes részére, aki gondoskodik a vizsga megszervezéséről.

Osztályozóvizsga követelménye

2. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

– A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket.

– Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.

– A kérdésekre értelmesen válaszoljon.

– Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.

– Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit.

– Legyen képes összefüggő mondatok alkotására.

– Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról.

– Szöveghűen mondja el a memoritereket.

– Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel.

– Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel.

– Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.

– Írása legyen rendezett, pontos.

– Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban.

– Jelölje helyesen a j hangot 10-20 begyakorolt szóban.

– Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.

– Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén

Matematika

A tanuló

– képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni;

– képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni;

– halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat felismeri, megnevezi;

– több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja;

– néhány elemet sorba rendez próbálgatással;

– számokat ír, olvas 100-as számkörben, Helyi érték fogalma.

– tud római számokat írni, olvasni 100-as számkörben (I, V, X, L, C);

– megtalálja számok helyét a számegyenesen,

– meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat;

– képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására;

– tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani;

– a matematikai jeleket +, –, •, :, /, =, <, >, ( ) helyesen használja;

– képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben;

– ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben;

– ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét;

– képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására művelettel;

– megkülönbözteti a páros és páratlan számokat;

– képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az ismeretlen szimbólum kiszámítására;

– figyelme tudatosan irányítható;

– ismer az egyenes és görbe vonalakat;

– képes a test és a síkidom megkülönböztetésére;

– tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint;

– képes tájékozódni, ismeri az irányokat;

– képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére;

– ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.

– képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között;

– felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket;

– mérés során helyesen használja a mérőeszközöket;

– felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni;

– felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;

– képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni;

– tud adatokról megállapításokat megfogalmazni.

Környezetismeret

A tanuló

– képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő testrészeket megnevezni;

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit;

– képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására;

– tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát;

– tud tájékozódni az iskolában és környékén;

– felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az életmódbeli szokásaihoz;

– ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; ismeri az időjáráshoz illő szokásokat;

– képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítására tulajdonságaik szerint;

– felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között;

– meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;

– felismeri a halmazállapotokat;

– egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezésére;

– képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására;

– igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok magyarázatára.

Ének-zene

– A tanulók képesek legyenek 30 gyermekdalt és népdalt emlékezetből, a kapcsolódó játékokkal, c’d” hangterjedelemben előadni.

– Képesek legyenek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után megtanulni.

– Kreatívan vegyenek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érezzék az egyenletes lüktetést, tartsák a tempót, érzékeljék a tempóváltozást. A 2/4, 3/4, 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.

– Ismerjék fel és jegyezzék le a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam).

– Pontosan, folyamatosan szólaltassák meg a tanult ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatokat csoportosan és egyénileg is.

– Szolmizálva énekeljék a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönözzenek.

– Képesek legyenek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. Tegyenek különbséget az eltérő zenei karakterek között.

– Hangszínhallás: Különböztessék meg a hegedű,cselló, fuvola, fagott, gitár, a testhangszerek és a gyermek-, női, férfihang hangszínét. Ismerjék a hangszerek alapvető jellegzetességeit. Szívesen és örömmel hallgassák újra, és dramatizálják a meghallgatott zeneműveket.

Rajz és vizuális kultúra

–      Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.

–      Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.

–      Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.

–      A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.

–      A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.

–      Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése.

–      Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.

–      Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.

–      Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése.

–      A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását).

–      A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.

–      Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése.

Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

Technika, életvitel és gyakorlat

– A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása.

– Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.

– A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása.

– A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet.

– Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete.

– Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.

– A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.

– Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás.

– Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.

– Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.

– Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása.

– Építés mintakövetéssel és önállóan.

– Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.

– A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.

– Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.

– Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.

– A közlekedési veszélyforrások tudatosulása.

– Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása.

– A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.

– Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés

Testnevelés

Előkészítő és preventív mozgásformák:

– Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

– A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei.

– A medence középhelyzete beállítása.

– A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.

– Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.

– A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva.

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák:

– Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.

Manipulatív természetes mozgásformák:

– A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.

– Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.

– A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban:

– Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása.

– Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.

– A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban:

– A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete.

– Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve játékban.

– Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban:

– Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete.

– Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban.

– A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél fontosságának tudatosulása.

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban:

– A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.

– Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak.

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben:

– Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.

– Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.

Néptánc

Gyermekdalok, népdalok, kiszámolók, népszokások dalai, népzene

– A tanuló vegyen részt a kiszámolók és mondókák szituatív gyakorlásában.

– Vegyen részt a gyermekdalok hallás utáni tanulásában és gyakorlásában.

– Vegyen részt a kis hangterjedelmű dunántúli ugrós dallamok hallás utáni tanulásában és gyakorlásában.

– Vegyen részt a tanult gyermekdalok és népdalok ritmuskíséretes gyakorlásában.

– Társaival együtt tudja mozgásos játékait énekléssel, tapssal, zajkeltő eszközökkel kísérni

Ritmusgyakorlatok

– Tudjon egyszerű ritmusvariánsokat négy ütem terjedelemben pontosan visszatapsolni.

– Tudjon egyszerű mozgássorokat azonos, vagy negyedes tapssal kísérni

Énekes-mozgásos gyermekjátékok, népszokások

– Kezdeményezőként vegyen részt a járások változatos gyakorlásában.

– Vegyen részt a szökdelések változatos gyakorlásában.

– Kezdeményezően vegyen részt a járások, szökdelések és guggolások változatos, páros gyakorlásában.

– Kezdeményezően vegyen részt a páros-forgók gyakorlásában.

– Kezdeményezően vegyen részt a fogyó-gyarapodó játékok gyakorlásában.

– kezdeményezően vegyen részt a szerepjátszó-szerepváltó játékok gyakorlásában.

– Kezdeményezően vegyen részt a bújó-kapuzó játékok gyakorlásában.

– Vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában.

Néptáncok

– Részt vesz az egyszerű dunántúli ugrós motívumok változatos gyakorlásában.

– Részt vesz az ugrós motívumfűzések kötött és szabad gyakorlásában

Hit-és erkölcstan

Bibliaismeret

– Bibliai történetek a tanulók életkorának megfelelő szintű ismerete:

– A „Mi Atyánk” és a Jn 3,16. memoriter szintű ismerete

– Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban

– A tanuló életkorának megfelelően tudja saját szavaival elmondani, hogy kicsoda Jézus és miért jött el, és mit jelent az, hogy Isten szereti őt.

– A Rm 3,23. a Zsid 13,5. memoriter szintű ismerete

– Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban

– A tanuló életkorának megfelelően tudja saját szavaival elmondani, hogy mi a bűn, mit jelent Istennek engedelmeskedni, őt követni.

Erkölcstan

– A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.

– Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.

– Képes kapcsolatba lépni és kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.

– A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.

– Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.

– Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét.

– Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.

– Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

– Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.

– Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. Ismeretei vannak a világnézet, világkép alapvető összefüggéseiről.

3. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

– Az eddig tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek.

– Biztonsággal ismerje fel a tanult mondatfajtákat és legyen tisztában a mondatvégi írásjelek helyes használatával.

– Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is.

– A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.

– Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.

– Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.

– Ismerje és tudja értelmezni a tanító által használt javítási jeleket.

– A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.

– Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse.

– Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Képes legyen az olvasottak tartalmát visszaadni szóban és írásban is. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket.

– A memoritereket szöveghűen mondja el.

– Adott vagy választott témáról legalább 8-10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával.

– Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén.

Matematika

A tanuló

– képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni,

– felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait,

– képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba,

– értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben,

– képes az összes eset megtalálására próbálgatással,

– tud 1000-es számkörben számokat írni, olvasni,

– ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben,

– tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M);

– helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, adósság) segítségével,

– képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel, előállítására hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel,

– tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es számkörben,

– képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységekben,

– alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést és a kerekítést,

– képes pontosan számolni fejben százas számkörben,

– biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben,

– ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát,

– képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazására,

– ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,

– tud írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal

– képes a műveletek ellenőrzésére,

– szöveges feladatokat megold a megoldási algoritmus alkalmazásával (a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata)

– ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát,

– képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály követésére,

– képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között,

– meg tudja határozni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja,

– ismeri és használja a szabvány mértékegységeket: km, cl, hl, g, t, másodperc.

– képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között,

– egyszerű gyakorlati példák esetén képes a hosszúság, távolság és idő mérésére,

– egyszerű módszerekkel felismer és létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget,

– megérti a test és a síkidom közötti különbséget,

– felismeri a kockát, téglatestet,

– képes hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítására,

– tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét,

– képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel,

– képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, helyesen értelmezi a táblázat adatait,

– képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagramról adatok leolvasására,

– valószínűségi játékok, kísérletek során helyesen értelmezi a biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos fogalmakat.

Környezetismeret

A tanuló

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;

– az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben;

– képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére;

– képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;

– képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül;

– értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében;

– képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;

– képes egy természetes életközösséget bemutatni;

– képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és a problémák megoldásában.

Ének-zene

– Képesek legyenek a tanulók 30 népdalt, műzenei idézetet emlékezetből, a-e’ hangterjedelemben csoportosan és önállóan a népdalokat több versszakkal, csokorba rendezve is előadni.

– Képesek legyenek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után és jelrendszerről megtanulni.

– Többszólamú éneklési készségük fejlődjék. Képesek legyenek csoportosan ismert dalokat ritmus osztinátóval énekelni, és egyszerű kétszólamú darabokat, kánonokat megszólaltatni.

– Kreatívan vegyenek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érezzék az egyenletes lüktetést, tartsák a tempót, érzékeljék a tempóváltozást. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.

– Ismerjék fel, jegyezzék le és szólaltassák meg a tanult zenei elemeket (metrum, dinamikai jelzések, ritmus, dallam).

– Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és emlékezetből szolmizálják.

– Szolmizálva énekeljék a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönözzenek.

– Fejlődjék zenei memóriájuk és belső hallásuk.

– Fejlődjön formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség) ismerjék fel és tudják megfogalmazni.

– Hangszínhallás: Különböztessék meg a tekerő, duda, oboa, klarinét, kürt, trombita, üstdob, a gyermekkar, nőikar, férfikar hangszínét. Ismerjék a hangszerek alapvető jellegzetességeit. Tegyenek különbséget szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar hangzása között.

– Zenehallgatásuk tudatos legyen, figyelmesen hallgassák a zeneműveket. A zenehallgatásra kiválasztott művek közül 4-5 alkotást/műrészletet ismerjenek.

Rajz-és vizuális kultúra

–      Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése.

–      Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.

–      Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.

–      A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.

–      Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli szükségletek felismerése.

–      Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.

–      A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.

–      A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.

–      A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.

–      Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és begyakorlása.

–      Használati utasítások értő olvasása, betartása.

Technika és életvitel

–      Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése tárgyalkotáskor).

–      A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.

–      Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.

–      Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.

–      A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.

–      Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.

–      Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.

Testnevelés

Előkészítő és preventív mozgásformák:

–      Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.

–      A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.

–      A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.

–      Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.

–      A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása.

–      A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.

–      Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között.

–      A „tudatos jelenlét” ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban.

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák:

–      Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.

–      A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése.

Manipulatív természetes mozgásformák:

–      A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.

–      A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének megerősödése.

–      A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.

–      A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban:

–      A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás.

–      Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.

–      Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.

–      A tempóváltozások érzékelése és követése.

–      A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban:

–      A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.

–      A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban.

–      Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban:

–      A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.

–      Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során.

–      Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.

–      Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.

–      A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.

–      A sportszerű viselkedés értékké válása.

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban:

–      A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.

–      Az önvédelmi feladatok céljának megértése.

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben:

–      Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.

–      A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.

–      A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások ismerete.

Néptánc

Gyermekdalok, népdalok, kiszámolók, népszokások dalai, népzene

– A tanuló ismerjen legalább tíz ugrós és karikázó dallamot.

– Ismerje fel a dunántúli ugrós és a rábaközi hangszeres népzenét.

– Tudja az énekelt népdalokat és a hallgatott népzenét egyszerű ritmuskísérettel hiba nélkül kísérni.

– Tudja a mozgássorok dallamkíséretéhez az éneket önállóan indítani.

Ritmusgyakorlatok

– Tudjon négy ütem terjedelmű ritmusvariánsokat nagy biztonsággal visszatapsolni.

– Tudjon egyszerű mozgássorokat és ugrós motívumokat azonos, nyújtott és éles, tapsos ritmussal kísérni

Énekes-mozgásos gyermekjátékok, népszokások

– Tudja indítani és irányítani a fogyó-gyarapodó játékokat.

– Tudja indítani és irányítani a szerepjátszó-szerepváltó játékokat.

– Tudja indítani és irányítani a bújó-kapuzó játékokat.

– Tudjon indítani és irányítani legalább két játékfűzést

Néptáncok

– Tudjon legalább hat ugrós motívumot önállóan, karikázó motívumokat társaival együtt táncolni. Kezdeményezően vegyen részt a rábaközi verbunk és dus motívumainak gyakorlásában.

– Kezdeményezően vegyen részt a karikázó kötött, és az ugrós, verbunk és dus motívumok kötött és szabad gyakorlásában. Legalább hat ugrós motívum felhasználásával tudjon improvizálni.

– A megfigyelt koreográfiákban ismerje fel a tanult motívumokat.

Hit-és erkölcstan

Bibliaismeret

– Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban

– A tanuló tudja megfogalmazni, hogy mi a Biblia

– Ismerje a pusztai vándorlás és a honfoglalás főbb eseményeit: Átkelés a Vörös-tengeren, Tíz parancsolat adása, Az érckígyó, Jerikó bevétele

– Ismerje a következő bibliai személyeket: Gedeon, Sámson, Ruth, Sámuel

– Az aranyszabály és a Nagy parancsolat, valamint a Mt 28,19-20 (misszióparancs). memoriter szintű ismerete

– Életkorának megfelelően ismertesse, mit tanít Jézus a boldogságról, az adásról, az imádságról, a megbocsátásról, az őszinteségről és az indulatokról.

– Bibliai történtekkel igazolja, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.

Erkölcstan

– A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.

– Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.

– Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.

– Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.

– Értékeli a természet szépségeit, és felelősnek érzi magát érte.

– Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

– Képes érzelmeit a közösség számára elfogadható formában kinyilvánítani.

– Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

– A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.

– Kap