Leendő elsősöknek...

2020. január 14., 21:45

Tájékoztató a 2020/2021-as tanévről

 

címer

Andor Ilona Ének-Zenei Általános
és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola
1036 Budapest, Mókus u. 2.
Telefon:36/1/388-89-03
E-mail: info@andorilonaiskola.hu
Honlap: http://andor-ilona.baptistaoktatas.hu
Igazgató: Ribáné Horváth Enikő

 

Az általános iskolai oktatás és az alapfokú művészeti képzés egy intézményben folyik Óbudán, a Flórián tértől pár percre, a Mókus utcában. Az iskola több mint 100 éves múltra tekint vissza, s mintegy fél évszázada folyik ének-zene tagozatos oktatás. Ez idő alatt zenét szerető, zenét értő és azt magas szinten művelő gyermekek százai nőttek fel itt.

 

Elsődleges célunk a gyermekek tanulásának minőségi fejlesztése a tanterv hatékony és sikeres elvégzésével. A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét kívánjuk biztosítani diákjaink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Művészetközpontú programunk személyiségfejlesztő, a gyermekek általa közelebb kerülnek önmaguk megismeréséhez, fejlődik érzelmi intelligenciájuk, kreativitásuk. A zene, az éneklés fejleszti gondolkodásukat, nyelvérzéküket, koncentrációjukat és az egymásra való odafigyelést.

Az általános iskola tanulói magasabb óraszámban (heti 3-5 órában) a kodályi zenei örökség szellemében tanulják az ének-zene tárgyat. Az iskolában több kórus is működik.

 

A zenei nevelés mellett fontos feladatnak tartjuk az angol és német nyelvek oktatását, az informatikai ismeretek elsajátíttatását, a sokoldalúan művelt, humán és természettudományos ismeretekkel rendelkező diákok képzését. Az idegen nyelv (angol, német) tanítása csak az anyanyelvi ismeretek (írás-olvasás-helyesírás) megfelelő szintű elsajátítása után, 4. osztályban kezdődik. Az elsősök hangoztató-elemző-összetevő (hagyományos) módszerrel tanulnak olvasni.

 

Az iskola fontos feladatának tartja a tehetséges és a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazását, ez utóbbiban fejlesztő pedagógus is segítséget nyújt. 2017-ben intézményünk „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” lett. Széleskörű tehetséggondozó programot működtetünk, amelynek segítségével azonosítjuk, hogy tanulóink miben tehetségesek, elkészítjük tehetségprofiljukat, fejlesztjük őket. Célunk, hogy minden gyermek ráismerjen saját erősségére, kialakítsa önmagában az önálló tanuláshoz szükséges alapkészségeket, sikerélményt szerezzen, továbbtanuláskor képességeinek és érdeklődésének megfelelő irányt válasszon. A tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás, felzárkóztatás stb.) a gyermekek életkorához és az iskolai munkarendhez igazodnak.

 

2016-ban kaptuk meg az Örökös Ökoiskola címet. Több éve sikeresen működik iskolánkban mind a 8 évfolyamon az ÖKOmókus mozgalom, mely színes programjaival innovatív, gazdagító és közösségteremtő erő. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekben kialakítsuk a környezet és természet szeretetét, tiszteletét; formáljuk és megszilárdítsuk környezettudatos magatartásukat, és ezzel hozzájárulunk egy gyökeresen más szemléletű, cselekedeteikkel egy fenntartható jövő kialakításához hozzájáruló nemzedék felneveléséhez.

 

A kerületi és a budapesti tantárgyi vetélkedőkön kimagasló helyezéseket érnek el tanulóink. Beiskolázási mutatónk kiemelkedő, valamennyi diákunk érettségit adó középiskolában, legtöbbjük gimnáziumban folytatja tanulmányait.

 

Az alsó tagozatos gyermekek napköziben, a felsős tanulók a tanulószobán, a könyvtárban tölthetik délutánjaikat, ahol pedagógusok segítik a másnapi órákra való felkészülést, s megszervezik szabadidejük kulturált eltöltését.

 

Intézményünk rendszeres sportolási, mozgási lehetőséget biztosít a tanulóknak (kosárlabda, foci, asztalitenisz, játékos foglalkozások „tömegsport” keretében), akik a kerületi és budapesti sportversenyeken is sikeresek. Az egészséges életmódra nevelés fontos területe a táboroztatás. Nyáron angol nyelvi, vándor-, kerékpáros, vízi, ÖKO-, lovas-, télen sítábor várja a diákjainkat. Tavasszal „Erdei iskolába” mennek az alsó tagozatosok, a felsősök pedig hazánk tájait barangolják be tanulmányi kirándulások keretében, sőt évről évre külföldi kirándulásokra is lehetőség adódik. Számos más színes programot is kínálunk az ide járó gyermekeknek. Mozgásigényüket a nagy játszó- és sportudvaron, a tornateremben elégíthetik ki a gyerekek.

 

Az alapfokú művészeti oktatás keretein belül a diákok délutánonként itt helyben tanulhatnak tizenhárom féle hangszeren, és megismerkedhetnek a művészetek egyéb ágaival is: a képzőművészet alapjai (vizuális alapismeretek és kerámia) és néptánc foglalkozások várják őket.

 

Az intézmény nyitvatartási ideje alatt 7.00-17.30 között pedagógus részvételével biztosítunk ügyeletet diákjainknak.

 

Az elmúlt években jelentős felújítások zajlottak (világítás, nyílászárók), célunk környezetünk gyermekbarát, esztétikus kialakítása. Az iskolában korszerű oktatástechnikai eszközök segítik a munkát (projektor, laptop, interaktív tábla).

 

A hozzánk jelentkező gyermekek ének képességfelmérésen vesznek részt. Az iskolába felvételt nyerhet, akinek hangja, hallása, ritmusérzéke jó, vagy ezen képességei fejleszthetők.

Az ének képességfelmérés jelentkezési határideje: 2020. március 16.

Jelentkezni az iskola titkárságán leadott jelentkezési lappal lehet (Jelentkezési lap átvehető a Mókuscsalogató foglalkozásokon, illetve letölthető a honlapról.)

A meghallgatáson a gyermekek – az általuk választott, óvodában megismert – dalokat, rövid dallamokat énekelnek, könnyű ritmusokat tapsolnak vissza - csoportban, játékos körülmények között. Felkészülésüket segíti a honlapunkon megtalálható javasolt dalok listája.  

 

Nyílt nap: 2020. március 11-én, 8.00-10.35 között

 

Az intézmény vezetője 2020. február 7-én 17.00 órától igazgatói tájékoztatót tart.

 

A leendő kis elsősöket különböző programokkal várjuk a Mókuscsalogatókon:

2019. december 6. - 16.30-18.00 óráig

2020. január 10. - 16.30-18.00 óráig

2020. február 7. - 16.30-18.00 óráig

2020. március 6. - 16.30-18.00 óráig

 

Zeneovit, azaz zenei képességfejlesztő foglalkozást tartunk minden csütörtökön

17.00-17.30 óráig

 

Igazgatói fogadóóra: szerda 15.00-16.00 óra között (előzetes bejelentkezés szükséges)

 

Ügyintézés az iskola titkárságán: hétfőtől-péntekig, 8.00-16.00 óra között

                                                                                        

                                                                                       Ribáné Horváth Enikő

                                                                                                   igazgató

 

  


Iskolánkban a 2020/2021-as tanévben két első osztályt indítunk, mindkettőt emelt szintű ének-zenei képzéssel.

Az általános iskolai oktatás tandíjmentes, intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működik. 

A későbbiekben az alapfokú művészeti oktatást térítési díj ellenében tudjuk kínálni, csakúgy, mint bármely más alapfokú művészetoktatási intézmény.

 

ÉNEK KÉPESSÉGFELMÉRÉS

A hozzánk jelentkezők ének képességfelmérésen vesznek részt, melynek célja, hogy feltárja a jelentkező zenei adottságait, amelyek alapot adnak az emelt szintű követelmény teljesítéséhez.
A képességfelmérés részei: ritmika, hallás és önálló éneklés.
A gyerekek csoportban, játékos körülmények között egy általuk választott, óvodában megismert dalt énekelnek el; rövid dallamokat dúdolnak és könnyű ritmusokat tapsolnak vissza.
A gyermekek teljesítményének elbírálása pontrendszer alapján történik, minden feladatrészre max. 10 pontot kaphat a gyermek (összesen tehát 30 pontot).
A képességfelmérést az ének munkaközösség e feladatra felkért tagjai végzik.
Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élveznek:

  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
  • azok a jelentkezők, akiknek testvére az intézmény tanulója,
  • a 3. kerületből és az iskola lakókörnyezetéből jelentkezők,
  • akiknek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
  • valamint az intézménybe történő felvételi eljárás során előnyt élveznek a baptista felekezetű családból érkező vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanulók.

További szabad férőhely és a jelentkezők pontszámegyenlősége esetén sorsolás dönt a tanulók felvételéről.

A képességfelmérés időpontja: 

Időpont-egyeztetés az iskola titkárságán telefonon

Telefon: +36-1-388-8903

Jelentkezési lap az 1. osztályba letölthető ITT illetve átvehető a Mókuscsalogató foglalkozásokon, az iskola portáján.

 

ZENEOVI

Nagycsoportos óvodások számára “Zeneovi” foglalkozásokat tartunk, ahol a gyermekek zenei képességeit fejlesztik. Dalokat, egyszerű ritmusokat, népi játékokat, nagymozgásos zenei játékokat, egyszerű dallam- és ritmusvisszhangot tanulnak, megismerkednek a ritmushangszerek használatának alapjaival. Tanítványaink rövid hangszeres „koncertjein” találkozhatnak az ovisok az alapfokú művészetoktatáson választható hangszerekkel.
A foglalkozások időpontja: csütörtök, 17.00-17.30 között.
A foglalkozásokba a bekapcsolódás folyamatos.


MÓKUSCSALOGATÓ

Iskolánkban évek óta sikeresen működik a „Mókuscsalogató”. A programsorozat célja, hogy a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozások keretében megismertessük az iskolában folyó művészetoktatás alapjaival.
Kézműves-, énekes-zenés-, néptánc-, drámafoglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek, lehetőségük van megismerkedni a művészeti tagozaton oktatott hangszerekkel egy játékos hangverseny keretében.
Foglalkozások:

2019. december 6. péntek - 16.30-18.00 óráig

2020. január 10. péntek - 16.30-18.00 óráig

2020. február 7. péntek - 16.30-18.00 óráig

2020. március 6. péntek - 16.30-18.00 óráig

A Zeneovi és a Mókuscsalogató programokat iskolánk pedagógusai vezetik, így azok a gyermekek, akik iskolánkban kezdik az első osztályt, már ismerős arcokkal találkoznak majd.

 

IGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

A szülőknek iskolánk igazgatója, Ribáné Horváth Enikő igazgatói tájékoztatót tart 2020. február 7-én 17.00 órától

 

NYÍLT ÓRÁK

Nyílt órák a szülőknek:  2020. március 11.  (1-3 óra)

 

Iskolánk életéről aktuális információkat találnak a honlapunkon:

http://andor-ilona.baptistaoktatas.hu/,

valamint facebook oldalunkon

https://hu-hu.facebook.com/mokusiskola.

Szeretettel várjuk Önöket programjainkon, honlapunkon és facebook oldalunkon!

 

Mit szeretünk a Mókus iskolában? Elmondják a gyerekek!
Légy Mókusos, tartozz közénk Te is!

 

 

Szeretettel várjuk Önöket programjainkon, honlapunkon és facebook oldalunkon!