Zeneismeret - SZOLFÉZS

Andor Ilona Általános Iskola Zeneismeret Szolfézs

 Tanárok:
  • Mezeiné Topa Orsolya
  • Orosz Erzsébet
  • Rajkainé Magyar Katalin

 

„Mit jelent az, ha valaki jó zenész?(…) ha a zene nem csak az ujjaid hegyében, hanem a fejedben és a szívedben lakik.”         /Schumann/

A romantikus zeneszerző tanácsaival összecsengve nagy zeneszerzőnk és zenepedagógusunk, Kodály Zoltán szavai is kiválóan fejezik ki a tanszak feladatait, helyét és szerepét a zenetanulásban:
„A jó zenész kellékeit négy pontban foglalhatjuk össze: 1) kiművelt hallás, 2) kiművelt értelem, 3) kiművelt szív, 4) kiművelt kéz. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban.”

A zenetanítás alapvető célja, hogy növendékeink zenekedvelő, koncertlátogató közönséggé válva, ki tudják választani az aktuális érzelmi világukhoz leginkább közel álló értékes zenéket. Lehetőségeikhez képest olyan zenét hallgassanak, ami értéket közvetít számukra, formálja zenei igényüket és érzelemvilágukat. Ehhez meg kell ismerniük a különböző zenék sokféle megjelenési formáját. A hangszertanulás és kóruséneklés testközelbe hozza ugyan a muzsikát, de nem ez az egyetlen zenei élményforrás. A tanszak elnevezésében szereplő kifejezés is azt sugallja, hogy a zene kottaképének és művészi összhangzásának megértése teszi teljessé a zene ismeretét.


A hangszertanuláshoz tartozó elméleti tárgyak:

ZENEI ELŐKÉPZŐ      

 Tanár: 
  • Rajkainé Magyar Katalin

A hangszertanulás kezdetén fontos, hogy a gyerekek minél előbb megismerkedjenek a kottaírás- olvasás és a közös éneklés csodálatos világával. Az eleinte játékosabb formát fokozatosan felváltja az odafigyelést, gyakorlást igénylő aprólékos tanulás. Mindez további motivációul szolgál ahhoz a zenei munkához, amely során - türelemmel és kitartással - a növendékek életre szóló tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodhatnak. A következő években a hangszertanulást a szolfézs, majd a zeneirodalom, illetve kamarazenei tanulmányok egészítik ki.

SZOLFÉZS

 Tanár:
  • Mezeiné Topa Orsolya
  • Orosz Erzsébet

A zenei képességek fejlesztése heti 2x45 percben (a magasabb évfolyamokon összevont óra keretében) csoportos foglalkozásokon történik. Az órák célja a zenei ismeretek kiszélesítése, különböző stílusok megismerése, a formaérzék kialakítása és az egyéni képességeknek megfelelő zenei hallás-, írás-olvasás: dallami- harmóniai- és ritmikai készségek fejlesztése. A kottaképről való éneklés, illetve hallás utáni kottaírás elsajátítása vezet el a Kodály-módszer céljához: „a jó muzsikus hallja, amit lát, és látja, amit hall.”  Az egyre hosszabb és összetettebb darabok megtanulásához nagy segítséget nyújt a zene elemeinek felismerése, tudatos memorizálása. A zenei fantáziát bővítik a már megtanult megjelenési formák kereteihez igazodó improvizációs feladatok. Zenehallgatással és esetenként tanórán kívüli koncertlátogatásokkal az odafigyelő, a zenét értve hallgató közönség kiművelése a cél. 
Az évfordulós zeneszerzők életművéből rendezett zenei műveltségi vetélkedők is ezt a célt szolgálják játékos formában.

 

ZENEIRODALOM

 Tanár:
  • Orosz Erzsébet

 Az eddig elsajátított szolfézsanyagot továbbfejlesztő tantárgy, a zeneelmélet ismereteire épülve betekintést nyújt a zenetörténet korszakaiba és nagy alakjainak életművébe, sajátos zeneszerzői stílusába, életrajzi hátterébe. Lehetőséget ad a korszakos jelentőségű művek meghallgatására. A zeneismeret tanszak részeként a zeneirodalom óra nem csupán a zenetörténeti ismeretek meghallgatásáról szól. Gyakorlati részében partitúrával történő zenehallgatással, a zeneművek és zeneszerzői eszközök értelmezésével, könnyebb darabok kamaramuzsikálásával, valamint a növendékek hangszeres darabjainak  elemzésével próbálunk minél élvezetesebben és mélyebben megismerni az aktuális témának megfelelő zeneirodalmat.
„ A hangszeres tanulás elméleti tudás nélkül olyan, mint az anyanyelvi olvasás anyanyelvi írás nélkül.” 
/Kodály/
Mindezek megismerése és megértése azért fontos, hogy a zenét tanuló növendékek saját darabjaikat értő füllel és érzelmileg, valamint gondolati háttérrel megtámogatva tudják megtanulni, kifejezően előadni. Mindeközben a sok-sok megtanult dallam, a zeneirodalom gyöngyszemeinek megismerése kitágítja képességeik határait, hogy a későbbiekben előadóként vagy befogadóként a zenei kultúra részesévé válhassanak.

Szolfézs, zeneirodalom