Szociális szolgáltatásról, támogatásról szóló tájékoztatás

2020. augusztus 31., 23:05

 TÁJÉKOZTATÓ
a járványügyi készültség idején végzett óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ óvodai és iskolai szociális segítői, az elmúlt években, a hatályos jogszabályoknak, valamint szakmai útmutatóknak megfelelően látták el feladatukat az Önök intézményében.

Mindnyájunknak nagy kihívást jelentett az ez év tavaszán megjelenő járványügyi krízishelyzet. Mindenki igyekezett helytállni lehetőségeihez mérten a saját területén.

A most megkezdett 2020/2021. tanévet szerettük volna zökkenőmentesen kezdeni, de a járvány második hulláma miatt kénytelenek vagyunk, az elmúlt években megszokott intézményekkel történő kapcsolattartások formáját és kereteit némiképp, átmenetileg megváltoztatni. Azért döntött így intézményünk szakmai vezetése, mert szociális segítő munkatársaink napi fizikai kontakttal járó feladatai számának csökkentésével szeretnénk megelőzni az esetleg előforduló, intézmények közötti vírushordozás lehetőségét. Óvodai és iskolai szociális segítő munkatársaink, ahogy eddig is, a járványügyi előírásoknak megfelelő körülmények között, a higiénés feltételek betartásával dolgoznak.

 

A tanév kezdéssel járó gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos változások:

 

A jogszabályoknak megfelelően, minden tanév kezdetén kötelező az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről és ennek keretében elérhető szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtani a köznevelési intézményekbe járó gyermekeknek és szüleiknek, valamint az intézmény pedagógusainak. Ezt a tájékoztatást munkatársaink személyesen az óvodákban és iskolákban a nevelőtestületi, munkaközösségi és szülői értekezleteken tartották, tartják. Eddig igyekeztünk minden intézményben a lehető legtöbb megbeszélésen, értekezleten személyesen részt venni, tájékoztatni a szülőket és a pedagógusokat arról, hogy miben tudunk számukra egyéni, csoportos vagy közösségi tevékenységeinkkel segítséget nyújtani.

Ebben a tanévben azokon a megbeszéléseken, értekezleteken jelenünk meg személyesen, amelyre meghívást kapunk írásban, vagy elektronikus levél formájában, pontos időpont megjelölésével. Igyekszünk legkevesebbet, és csupán a legszükségesebb időtartamban jelen lenni ezeken az alkalmakon az intézmények közösségeiben. A kötelező tájékoztatás megtételének más formáit most hangsúlyosabban alkalmaznánk (pl. honlapon történő megjelenítés, szülői munkaközösségek elektronikus, Facebook kapcsolatain keresztül, és/vagy a Kréta rendszer segítségével). Ennek ügyében minden szociális segítő munkatársunk külön-külön egyeztet majd az intézmények vezetőivel. A szociális segítők tanévre szóló megbízólevelét, előre egyeztetett időpontban személyesen adja át az intézmények feladatellátási helyének vezetője számára.

 

Szintén jogszabályi kötelezettségünkből fakadóan, de a hatékony együttműködés kialakításának céljából szükséges minden tanév elején szükségletfelmérést készítenünk a közoktatási intézmények feladatellátási helyeivel. Ezt idén emailben (MS WORD formátumban) és online kérdőív formájában is eljuttatjuk a feladatellátási helyek vezetői számára. Ennek kiküldési ideje 2020. október eleje, kitöltési határideje 2020. október 31. Ezzel párhuzamosan kérjük, hogy munkatársaink számára szíveskedjenek lehetővé tenni az intézmény éves munkatervéhez való hozzáférést. A szükségletfelmérés eredménye, valamint az intézmény munkatervében szereplő programok szerint - az intézményekkel történő egyeztetést követően - szolgáltatási tervet készítünk, amelyben az adott intézményben nyújtott konkrét tevékenységeket, szolgáltatásokat, valamint ezek elérhetőségét foglaljuk össze.

 

Változás az egyéni és csoportos szolgáltatásokban:

 

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében a rendszeres, intézményekben személyes megkeresést lehetővé tevő ügyeletet egyelőre szüneteltetjük. Ehelyett az óvodai és iskolai szociális segítők online ügyeletet tartanak, amelynek elérhetőségéről, az ügyeleti időpontokról munkatársaink külön értesítik az intézményvezetőket. A segítők személyesen is felkereshetők lesznek az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központban (1035 Budapest, Váradi u. 9-11.) erre a helyzetre külön meghatározott ügyeleti idejük alatt. Emellett a szolgáltatási tájékoztatóban szereplő telefonszámon, email címen továbbra is elérhetőek maradnak.

A személyes találkozások csökkentésével, nem szűnik meg az a tevékenységünk, amely a gyermekvédelmi krízishelyzetekre vonatkozik. Ilyen esetekben munkatársaink továbbra is a köznevelési intézmény rendelkezésére állnak akár személyesen is.

 

A csoportfoglalkozások esetében, az eddig megszokott feltételek mellett, szeretnénk bevezetni az online felületen történő megjelenést is. Munkatársaink a köznevelési intézmények pedagógusai, valamint szülői csoportjai felkérésére csoportfoglalkozásokat tartanak gyermekek, szülők és szakemberek számára az intézményekben, előre egyeztetett időpontokban, a járványügyi rendelkezések betartása mellett. Ezt a lehetőséget bővítenénk ki az online térben történő csoportfoglalkozások lehetőségével, amelyek feltételeiről kollégáink, felmerülő igény esetén, külön egyeztetnek majd az érintettekkel.

 

A járványügyi krízishelyzet kialakulásának megelőzése érdekében hozott változtatásainkkal kapcsolatban kérjük szíves megértésüket! Reméljük, ezek a változások még szorosabbá, és hatékonyabbá teszik a gyermeke és családok érdekében végzett közös munkánkat.

 

Köszönjük segítő együttműködésüket.

 

Budapest, 2020. szeptember 16.

 

Pénzes Zsuzsanna

szakmai vezető

 

Szalai-Komka Norbert

intézményvezető

 

 


 

Tájékoztatás a köznevelési intézményekben (óvodák, iskolák, kollégiumok) nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a Budapest Főváros III. kerületének területén működő köznevelési intézményekben biztosított preventív jellegű gyermekvédelmi szolgáltatás, amely az óvodások, általános és középiskolások képességeinek, lehetőségeineklegoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjukjavításával.

A feladatellátás jogszabályi alapját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet nyújtja.

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembernek.

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti:

a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,

b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,

c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,

d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint a családot érintő nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,

e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és

f) a jelzőrendszer működését.

 

A köznevelési intézményekben a következő szolgáltatások elérhetőek:

 

Egyéni segítségnyújtás keretében

-    Tanácsadás a szülőknek gyermeknevelési, életviteli nehézségek és ezekkel összefüggő kérdésekben.

-       Információnyújtás a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerről, a gyermekneveléssel, családi élettel foglalkozó szervezetekről, szolgáltatásokról, valamint az elérhetőségükről, igénybevételük feltételeiről, az ezekkel összefüggő jogszabályokról, és az ügyintézések menetéről.

-       Közvetítés iskola-szülő-gyermek kapcsolatrendszerben történt konfliktus esetén.

-       Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ speciális szolgáltatásaihoz való hozzáférés elősegítése (pl. családsegítés, jogi és pszichológiai tanácsadás, hátralékkezelés, család- és párterápia, munkavállalási tanácsadás, mediáció, korrepetálás, kapcsolattartási ügyelet).

-       Pedagógus részére konzultációs lehetőség biztosítása.

-       Krízisintervenció azonnali intézkedés szükségessége esetén krízishelyzetben (pl.: családon belüli bántalmazás, súlyos elhanyagolás, lakhatás elvesztése, kilakoltatás, hatósági beavatkozás, ideiglenes hatályú elhelyezés, gyermek felügyelet nélkül maradása).

-       Tanulók számára egyéni tanácsadás, a probléma megoldásában való segítségnyújtás.

Csoportban végzett munka keretein belül

-       Pedagógus kérésére gyermekek megfigyelése csoporthelyzetben.

-       Csoportban végzett prevenciós tevékenység szervezése.

-       Csoport- és klubfoglalkozások szervezése igény szerint.

-       Szülőcsoport gyermekek nevelésével kapcsolatos témákban

-       Szükség esetén az intézményben dolgozó szakemberek munkájának segítése csoportmunka keretein belül.

-       Esetmegbeszélő csoport szervezése.

-       Részvétel az intézmény által szervezett rendezvényeken, szülői értekezleteken, fogadóórán, nevelőtestületi értekezleteken.

 

Közösségi munka keretein belül

-     Az intézmény által szervezett programokban való részvétel.

-     Tematikus napok és más közösségi program szervezése és lebonyolítása.

-    Együttműködés a köznevelési intézményen belül működő szülői és pedagógus szervezetekkel.

 

Az óvodai és iskolai és iskolai szociális segítő gyermek- és ifjúságvédelmi munkája:

-          a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítségnyújtása, hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a háttérben rejlő problémákat, 

-          elsődleges prevenciós programok működtetése, 

-          a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének segítése,

-          a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás,

-           szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, lehetőségeik mind szélesebb körű kihasználása érdekében. 

 

ELÉRHETŐSÉGEK

 

Hennelné Herman Annamária

Óvodai és iskolai szociális segítő

Személyesen felkereshető: KEDD 8-11 az iskolában II.emeleti zongoraterem

Telefonszám: +36 70 685 2030 (Hívható hétköznapokon reggel 8 – 18 óra között)

Email: herman.annamaria @kszki.obuda.hu

Gyermekvédelmi készenléti telefonszám (hívható 0-24): +36 20 576 9810

 

 Támogatások, kedvezmények

2019/2020

 

 

A támogatások és kedvezményeknél a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét veszik alapul, ez 2020-ban havi 28.500.- Ft.

 

Beiskolázási segély:https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/beiskolazasi-segely/

Beiskolázási segélyben részesíthető az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek, akinek családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az:

1.öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át,

2.egyedülálló szülő esetén 250%-át.

 

A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a kezdődő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni.

A beiskolázási segély összege:

 •       annak a tanulónak, aki ingyenes tankönyvellátásban részesül 10 000,- Ft
 •       középiskolában vagy szakiskolában tanuló gyermek részére 15 000.- Ft
 •       felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató felnőtt részére 17 000,- Ft

 

Hol kell beadni az igénylést?

A beiskolázási segély iránti kérelem benyújtható postán (1300. Bp.Pf.102.) illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp. Harrer Pál u. 2.)

Telefon: +36 1 437 85 01
Fax: +36 1 437 85 36

 

Mikor lehet beadni az igénylést?

A támogatás iránti kérelmet évente gyermekenként egy alkalommal  augusztus 21 – től november 30-ig lehet benyújtani.

 

Hogyan kell beadni az igénylést?

Az igénylést formanyomtatvány beadásával lehet igényelni, melyet az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában lehet beszerezni, illetve a fenti link megnyitásával letölthető a honlapról.

 

 

Szociális tanulmányi ösztöndíj:  https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/szocialis-tanulmanyi-osztondij/

 

Szociális tanulmányi ösztöndíjra az a tanuló jogosult, akinek:

 1. előző tanévi tantárgyi átlag a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50, vagy a fölött van és
 2. a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, valamint
 3. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik és ott életvitelszerűen él, és
 4. akinek a szülője, vagy más törvényes képviselője III. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik és ott életvitelszerűen él. A szülőktől külön élő nagykorú középiskolai tanulónak saját jogon is megállapítható az ösztöndíj.

 

A szociális tanulmányi ösztöndíj összege:

 • 6 000 Ft/hó
 • amennyiben a gyermek bizonyítványa kitűnő az ösztöndíj összege: 7000 Ft/hó

 

Hol kell beadni az igénylést?

A szociális ösztöndíj iránti kérelem benyújtható postán (1300. Bp.Pf.102.) illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp. Harrer Pál u. 2.)

Telefon: +36 1 437 85 01
Fax: +36 1 437 85 36

 

Mikor lehet beadni az igénylést?

A támogatás iránti kérelmet évente gyermekenként egy alkalommal  június 15-től november 30-ig lehet benyújtani.

 

Hogyan kell beadni az igénylést?

Az igénylést formanyomtatvány beadásával lehet igényelni, melyet az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában lehet beszerezni, illetve a fenti link megnyitásával letölthető a honlapról.

 

A szociális tanulmányi ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

 • az igénylő és családtagjainak jövedelemigazolása (jövedelemigazolás, családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj)
 • az igénylővel egy családban élő 16 éven felüli gyermek esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról
 • a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny/

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem pénzbeli juttatás, hanem kedvezményekre való jogosultságokat biztosít. A feltételek fennállása esetén a gyermek egy évre az alábbi kedvezményekben részesülhet:

 • ingyenes tankönyvhasználat
 • ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
 • szünidei gyermekétkeztetés
 • a természetbeni támogatás

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a gyermek, akinek családjában az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg:

 

a)      az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át

ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

b)      egyéb esetekben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át.

 

A jogosultság elbírálásánál vizsgálják a családi vagyoni helyzetét. (Jármű, ingatlan)

 

Hol kell beadni az igénylést?

A kérelem benyújtható postán (1300. Bp.Pf.102.) illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp. Harrer P. u. 2.)

Telefon: +36 1 437 85 01
Fax: +36 1 437 85 36

 

Mikor kell beadni?

A jogosultság megállapításának időpontja a kérelem benyújtásának napja. A jogosultság elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.

 

Hogyan kell beadni az igénylést?

Az igénylést formanyomtatvány beadásával lehet igényelni, melyet az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában lehet beszerezni, illetve a fenti link megnyitásával letölthető a honlapról.

 

Étkeztetési támogatás:

 https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/etkezesteritesi-tamogatas/

A Gyvt. 21/B. §-ban biztosított normatív kedvezményen túl további 45% kedvezményben részesül

 • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha tartósan beteg vagy fogyatékos,
 • vagy ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 260%-át.

Gyermekétkeztetés esetén a 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló

 •  45% kedvezményben részesül, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-át,
 •  60% kedvezményben részesül, akit szülője egyedül nevel és a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-át.

Mikor kell igényelni a támogatást?

Az étkezéstérítési támogatás iránti kérelmeket a tanév I. félévére augusztus 15-től november 1-ig, a II. félévére december 15-től március 1-ig lehet benyújtani.

Az év közben érkezett tanuló esetében a kérelem beadásának határideje az odaérkezéstől számított 6 hét.

Hol kell beadni az igénylést?

A kérelem benyújtható postán (1300. Bp.Pf.102.) illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp. Harrer P. u. 2.)

Telefon: +36 1 437 85 01
Fax: +36 1 437 85 36

 

Hogyan kell beadni az igénylést?

Az igénylést formanyomtatvány beadásával lehet igényelni, melyet az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában lehet beszerezni, illetve a fenti link megnyitásával letölthető a honlapról. (szükséges dokumentumok csatolásával)